THÀNH VIÊN TỔ 4


Tổ 4 gồm 12 thành viên gồm:
1) Bùi Thị Kim Đan ( Nhóm trưởng )

2) Nguyễn Bích Phương

3) Phạm Phương Thùy

4) Trần Mai Thu

5) Hoàng Việt Anh

6) Phạm Quang Huy

7) Phạm Thị Thu Trang

8) Nguyễn Thái Nhật Dương

9) Phạm Thị Phương

10) Phạm Thùy Linh

11) Vũ Thị Thủy Lâm

12) Đoàn Thị Loan

ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN TỔTổ hoạt động tích cực, mỗi thành viên trong tổ đều góp phần nhất định trong việc hoàn thành bài tập nhóm. Đặc biệt tổ đã có hoạt động thực tế để hoàn thành bài và tạo nên trang web này. Vì vậy trong tổ công việc của các bạn được đánh giá như nhau, mỗi bạn đều góp phần hoàn thành bài tập này.